Λογοθεραπεία και αυτισμός

Μορφές υποστηρικτικής – εναλλακτικής επικοινωνίας

α) Εναλλακτικές μορφές

–          διευκόλυνση επικοινωνίας

–          νοηματική γλώσσα

–          πολυαισθητηριακή επικοινωνία

–          ολική επικοινωνία

–          μέθοδος RPM Rapid Prompting Method RPM

–          γλωσσικό πρόγραμμα MAKATON

–          PECS , Σύστημα Επικοινωνίας μέσω της Ανταλλαγής Εικόνων.

β) Υποστηρικτικές μορφές

–         υποστηρικτική επικοινωνία με τη χρήση όλων των παραπάνω συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν τη βασική μορφή επικοινωνίας,

–         υποστηριζόμενη προφορική επικοινωνία.