Στον Πολυχώρο μας λειτουργούν Πρωινά Τμήματα Εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας (2 έως5 ετών), με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Καθυστέρηση Λόγου- Ομιλίας. Τα τμήματα αποτελούνται από 2 έως 6 παιδιά και λειτουργούν με έναν υπεύθυνο Ειδικό Παιδαγωγό. Η σύσταση κάθε ομάδας Πρωινού Προγράμματος γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επικοινωνιακό δυναμικό των παιδιών. Η λειτουργία των τμημάτων υποστηρίζεται από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή.
Το ωράριο λειτουργίας του Πρωινού Προγράμματος είναι 9:00-13:00 και περιλαμβάνει:

  • Ατομικές συνεδρίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας
  • Ομαδικές Δραστηριότητες (κοινωνικής ανάπτυξης και παιχνιδιού, ψυχοκινητικής αγωγής, μουσικοκινητικής αγωγής και κατασκευών).
  • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ατομική υγιεινή, φαγητό)
  • Εξωτερικές Δραστηριότητες
  • Εκπαίδευση Γονέων

Με βάση την αξιολόγηση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε παιδιού, διαμορφώνεται το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κάθε παιδιού το οποίο περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του τρέχοντος διαστήματος καθώς και την μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Η λειτουργία του Πρωινού Προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω τομέων:

Α. Ενίσχυση Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
Β. Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
Γ. Αντιμετώπιση και Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Δ. Οργάνωση του Χώρου και του Χρόνου
Ε. Βελτίωση των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

Ένα τετράωρο Πρωινό Πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, ορισμένες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά αναφορικά με καθημερινές δεξιότητες ατομικής υγιεινής και φροντίδας.